Jag kandiderar till riksdagen 2022

Jag ställer upp i provvalet till riksdagen eftersom vårt liberala samhälle står inför stora utmaningar och jag vill vara med och göra skillnad. Som förälder oroas jag framförallt av klimathotet, de växande klyftorna och framväxten av parallellsamhällen. Jag vill arbeta för ett Sverige som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att förverkliga sina drömmar. För det krävs fler i arbete, satsningar på skolan och välfärden, ökad trygghet, mer jämställdhet och att vi vinner kampen om klimatet.

Som ordförande för Liberala Kvinnor är jag idag adjungerad till Liberalernas riksdagsgrupp och även till partistyrelsen. Som jämställdhetspolitisk talesperson representerar jag Liberalerna och är med och utformar politiken. Som regionpolitiker och ordförande i kulturnämnden vet jag vad det innebär att leda och få igenom socialliberal politik. Jag hoppas nu på medlemmarnas förtroende i provvalet. En röst på mig är en röst för mer frihet, mer feminism och mer framtidstro.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Stöd Afghanistans flickor och kvinnor

Afghanistans flickor och kvinnor får inte glömmas bort! Här är mitt tal från en demonstration på Norrmalmstorg den 27 augusti arrangerad av Varken Hora eller kuvad tillsammans med ett tiotal kvinnorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter såsom Kvinna till Kvinna, Amnesty m.fl.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Vi som samlats här idag vi förstår att vi har en uppgift. 

Vi kommer aldrig att stillatigande titta på när kvinnor och flickors rättigheter försvinner. 

Vi kommer aldrig att acceptera att 20 års försiktiga framsteg raseras.

Att drömmen om demokrati, om mänskliga fri- och rättigheter slocknar. 

Talibanerna terrorvälde är på väg att återinrättas. Deras PR kuppar och vaga uttalanden om att värna kvinnors rättigheter står bjärt i kontrast mot de fruktansvärda bilder och rapporter som nu kommer. 

Berättelser om bestraffningar med piska för kvinnor på offentlig plats, enbart för att de har befunnit sig utomhus utan sällskap av en man. 

Av världens alla vidriga regimer och ideologier står talibanerna och deras sharialagar ut med sitt extrema kvinnohat.

Den sorg, desperation, förödmjukelse, och skräck som Afghanistans befolkning, och särskilt dess kvinnor och flickor känner just nu ska ingen behöva känna.

Vi som samlats här idag vi förstår att vi har en uppgift. 

Vi behöver gemensamt se till att flickor och kvinnors situation i Afghanistan aldrig glöms bort.

Vi behöver gemensamt se till att flickor och kvinnor ges möjlighet till skydd genom kvotflyktingsystemet.

och vi behöver gemensamt se till att biståndspolitiken och utrikespolitiken blir feministisk på riktigt.

Vi har samlats här idag för att visa vårt stöd. Men också för att visa vår beslutsamhet. 

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Lämna en kommentar

Under Feminism, Jämställdhet, Liberalerna, Mänskliga rättigheter, Politik, Rättssäkerhet, Uncategorized

Bolagsbildning för ett nytt produktionscentrum för film och TV i Stockholmsregionen

DN filmI många år har diskussioner förts mellan Region Stockholm och Stockholms stad om ett närmare samarbete kring film i Stockholmsregionen. Samtalen intensifierades under 2019 och 2020 – och i juni i år beslutade Region Stockholms kulturnämnd om en bolagsbildning avseende produktionscentrum för film och TV. Det regionägda bolaget ska efter sommaren ingå ett samarbetsavtal med staden som säkrar och främjar den gemensamma satsningen. På detta sätt utvecklar vi en form för att nyttja våra gemensamma resurser på ett optimalt sätt; en omfördelning på totalt 15 miljoner kr – 7,5 miljoner kr från respektive part – kommer att göras till det nya filmbolaget. Ambitionen är dock att andra aktörer – låt det vara kommuner eller privata aktörer – ska få komma in, vilket i sådant fall innebär utökade resurser.

Den gemensamma filmsatsningen mellan regionen och staden innebär att en viktig sektor förstärks och bidrar därmed till att filmbranschens kreatörer väljer Stockholmsregionen som inspelningsplats. Under en alldeles för lång tid har vi kunnat se hur svensk filmproduktion ägt rum utanför Stockholmsregion – trots att de i många fall skildrar Stockholmsmiljöer – till följd av mer gynnsamma förutsättningar. Det vill vi ändra på! 

Mer konkret innebär beslutet att kulturnämnden i Region Stockholm föreslår regionfullmäktige att ombilda ett vilande bolag till Landstingshuset i Stockholm AB till produktionscentrum för framförallt långfilmer och TV-serier. Bolaget kommer att vara helägt av Region Stockholm och ett samarbetsavtal med Stockholms stad ska tas fram för den gemensamma satsningen. Bolagets uppdrag är att stödja och investera i produktion av film och TV-serier i Stockholmsregionen i samverkan med länets kommuner, andra närliggande regioner och det privata näringslivet. Målsättningen är att bolaget ska vara igång efter årsskiftet, dvs. i början av 2021.

För att satsningen ska bli optimal krävs dock att statliga produktionsincitament för film införs. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har det, vilket innebär att svenska och utländska filmproduktioner väljer andra länder som inspelningsplats. Filmen är en av vår tids viktigaste konstformer och fyller ett viktigt syfte i sig självt – men den bidrar även till innovation och utveckling och stimulerar besöksnäringen. I Stockholmsregionen finns många talanger och berättelser som bara väntar på att få möta en publik. Ett införande av produktionsincitament för film skulle följaktligen gynna många delar av samhället.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Året i kulturnämnden – 2019

Mitt första år som kulturnämndsordförande i Region Stockholm har gått mot sitt slut. Det har varit oerhört givande och roligt att få leda kulturnämndens viktiga arbete. Men framförallt tycker jag att Liberalerna i Region Stockholm på ett tydligare sätt har satt kulturen på agendan, inte minst i budgetarbetet. Glädjande är att kulturbudgeten för 2020 får ett ökat anslag jämfört med föregående års budget, varav det mesta av det ökade anslaget går direkt till länets kulturliv.

På årets sista nämndsammanträde beslutades att bevilja verksamhetsstöd till 99 verksamheter om totalt 65 185 000 kronor, vilket är en ökning från föregående år med drygt en miljon kronor. De verksamheter som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder samt ta hänsyn till både spets och bredd. Stödet beviljas för ett, två eller tre år och syftar till att ge kulturaktörer möjlighet till långsiktig planering och utveckling. Exempel på verksamheter som tilldelats stödet är bland annat Tensta konsthall, Cirkus Cirkör och Stiftelsen Judiska museet.

Tidigare under året beviljades Stockholms Konserthus ett nytt fyraårigt verksamhetsstöd. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Liberalerna i Region Stockholm har alltid värnat om det särskilda stödet till Konserthuset. Det musikaliska utbudet, inte minst den Kungliga Filharmonikerna, är av absolut världsklass och profilerar vårt län som kultur- och musikregion.

Även andra former av stödgivning så som projekt- och scenkonststöd har delats ut. Här bör särskilt nämnas projektstöd för kultur och hälsa som ges till kulturaktörer som regelbundet vistas i vården, till exempel sjukhusclowner och musik- och bildterapeuter. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården, vilket den fortsatt kommer att vara.

Tanken om bildning är, och har alltid varit, central för oss liberaler. Därför är det glädjande att kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan för 2020–2023. Det är viktigt att folkbiblioteken ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Därför lyfts Regionbibliotekets roll i att underlätta för folkbiblioteken i sina verksamheter, till exempel genom att vara ett stöd inom upphandling. Inom ramen för den regionala biblioteksplanen ska även en särskild plan för hur läs- och skrivfrämjande kan stärkas i länet tas fram.

För Region Stockholm är folkhögskolorna och studieförbunden viktiga resurser för invånarnas utveckling och kompetensförsörjning. För att fånga samtidens behov på ett bättre sätt har kulturnämnden påbörjat ett arbete med en ny regional folkbildningsstrategi. Strategin blir ett sätt att tydliggöra folkbildningens betydelse för samhällsutvecklingen. Parallellt med detta arbete ses distriktsstödet till ungdomsorganisationerna över i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer.

Mycket av det som beslutades under året kommer att kräva fortsatt arbete under 2020, inte minst arbetet med den regionala biblioteksplanen och folkbildningen i länet. Därutöver ska en regional idrottstrategi tas fram för att ännu bättre kunna stödja idrottandet i länet. Kulturnämnden kommer att fortsättningsvis svara för olika satsningar inom kulturområdet i form av stödgivning, men även genomföra strukturerade dialoger med det fria kulturlivet och kommunerna.

Genom att inneha ordförandeposten i kulturnämnden kan Liberalerna göra skillnad. Det är ett viktigt uppdrag, särskilt i dagens politiska landskap. Medan andra partier vill skära ner på kulturbudgeten, eller styra kulturens innehåll, värnar Liberalerna den konstnärliga friheten i regionen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Min inledning av kulturdebatten i budgetfullmäktige

Ordförande, ledamöter, åhörare.

För allt för många barn i vår region ter sig livet som en färdigskriven bok.

Dessa barns frihet att få forma sitt eget liv är kraftigt begränsad.

För andra barn i vår region är livet snarare som ett bibliotek, fyllt av oändliga möjligheter.

Kultur och konst är en fantastisk kraft som kan stärka individer och öka deras frihet och också deras hälsa.

Bildningsresan är den vackraste och mest bestående resa en människa kan göra .

Allt detta arbetar kulturnämnden med.

Varje år når vi ut till mer än 150 000 barn med scenkonstföreställningar som vi subventionerar.

Tidigare idag fick vi höra Sverigedemokraterna beskriva kultursatsningar som ineffektiva. Att varje krona i kulturbudgeten är pengar som tas ifrån sjukvården.

Så ser inte verkligheten ut.

Att säkra allas – och framförallt barns och ungas – tillgång till kultur har inte bara betydelse för individen utan har också stor betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet, hållbarhet och utveckling.

I den blågröna budgeten tar vi nu ytterligare kliv framåt för att stärka kulturens roll för den regionala utvecklingen.

Vi stärker Stockholms Konserthus ytterligare för en kunglig filharmonisk orkester i världsklass.

Vi säkerställer ett högkvalitativt kulturliv med både bredd och spets.

Vi utvecklar föreningsliv och folkbildning genom framtagandet av en regional folkbildningsstrategi och en idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

Vi fortsätter prioritera konst som skapar välbefinnande för våra patienter, deras anhöriga och vårdens medarbetare – inte minst tack vare den s.k. ”procentregeln”.

Och vi lyfter eftersatta vårdmiljöer med ny konst.

Tillsammans med Stockholms stad utvecklar vi regionen som en filmregion.

När Winston Churchills försvarsminister ville finansiera försvarssatsningar genom besparingar på kulturen lär Winston Churchill ha svarat:

– Vad ska vi då försvara?

Bifall till regionstyrelsens budgetförslag!

 

2019-11-19

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Inför Almedalsveckan och en första tillbakablick på kulturnämnden 2019

I helgen är det dags för årets Almedalsvecka! Jag ser väldigt mycket fram emot att komma dit i rollen som ordförande för Liberala Kvinnor då mitt främsta fokus kommer att vara på frågor som rör jämställdhet. Löpande uppdateringar om min närvaro under Almedalsveckan kommer att finnas på min Facebook och Instagram.

Innan Almedalsveckan och sommaren drar igång på riktigt så vill jag lyfta fram arbetet som kulturnämnden och dess förvaltning i Region Stockholm har åstadkommit under 2019. Förra veckan hade nämligen kulturnämnden sitt sista sammanträde innan sommaren. Sedan mitt tillträde som ordförande för kulturnämnden har det hänt den del intressanta saker på kulturområdet i regionen, och under året har det hittills varit sex nämndsammanträden. Nedan följer därför en redogörelse för några av de ärenden som kulturnämnden har hanterat.

Kulturnämnden har under året svarat för olika satsningarna inom kulturområdet i form av stödgivning, alltifrån verksamhets- och projektstöd till scenkonststöd har delats ut. Särskilt bör nämnas det nya fyraåriga verksamhetsstödet till Stockholms konserthus (se tidigare blogginlägg). Genom kulturnämnden stödjer Region Stockholm årligen Konserthuset som tillhör en av norra Europas mest välrenommerade musikinstitutioner. I centrum av den står den Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud. Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Att ingå ett nytt avtal med Konserthuset har varit ett uttalat kulturpolitisk mål för kulturnämnden och därför är jag extra glad för detta beslut.

Något jag tycker är extra intressant är det särskilda projektstödet ”Projektstöd kultur och hälsa” som syftar till att vårdtagare och anhöriga inom regionfinansierad vård ska erbjudas återkommande kulturverksamhet. Konst och kultur har nämligen en positiv effekt på hälsan och är en naturlig del av regionens vård och omsorg. På området folkhälsa har kulturnämnden även beslutat om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer i länet.

Kulturnämnden har sedan tidigare gett dess förvaltning i uppdrag att ta fram en ny regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i regionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Under 2019 har kulturförvaltningen arbetat aktivt med den nya strategin. I syfte att följa och bistå kulturförvaltningen i dess fortsatta arbete har kulturnämnden beslutat om att ta fram en referensgrupp bestående av ett antal nämndledamöter. Folkhögskolorna och studieförbunden är väldigt viktiga för den regionala utvecklingen, inte minst för kultur- och demokratiutveckling, och inom ramen för strategin ingår även att se över stöden till ungdomsorganisationerna.

Vidare har kulturnämnden ställt sig positiv till en donation av bronskuptur till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, NKS. Bronsskulpturen föreställer Astrid Lindgren och är gjord av konstnären är Hertha Hillfon (1921–2013) som tillhör en av 1900-talets främst svenska konstnärer.

Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i kulturnämnden under 2019. Exempelvis ska det tas beslut om en ny regional biblioteksplan som handlar om samverkan och utveckling. Den enskildes rätt till bildning är på många sätt en liberal tanke och läsfrämjande är således en viktig verksamhet inom regionen.

Trevlig sommar så länge!

IMG_0203

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Region Stockholm fortsatt stolt finansiär av Konserthusets verksamhet

På dagens kulturnämnd beslutades det om att godkänna ett nytt fyraårigt verksamhetsstöd till Stockholms konserthus. Genom kulturnämnden stödjer Region Stockholm årligen Konserthuset som är en av Europas mest välrenommerade musikinstitutioner. I centrum av Konserthusets verksamhet står Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud.

Det ekonomiska stödet uppgår under avtalstiden till 638 miljoner kronor fördelat på fyra år, och Region Stockholm är oerhört stolta över att vara långsiktiga finansiärer av Konserthuset. Deras verksamhet bidrar till att profilera vår region med nyskapande musik och fungerar som mötesplats för både nya generationer och äldre musikälskare. Dagens beslut innebär att verksamheten kan fortsätta utvecklas långsiktigt.

Det nya avtalet innehåller till skillnad från förra mandatperioden också nya avsnitt rörande resultatredovisning inom kulturstrategin som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen i regionen. Exempelvis ska resultat av arbete inom kulturstrategins insatsområde som rör ökad tillgänglighet till och deltagande i kulturlivet redovisas.

Jag vill återigen understryka hur glad jag är över dagens beslut som innebär att Konserthuset kan fortsätta utveckla och bedriva sitt arbete. Det sänder även en tydlig signal om att vi som Region uppmuntrar deras ambitioner att hålla en mycket hög konstnärlig nivå och att främja kulturen i länet.

Nedan är en bild på mig och Konserthusets VD och chef Stefan Forsberg från i vintras.

IMG_4683

Lämna en kommentar

Under Konserthuset, Kultur

Oacceptabel nedprioritering av våldtäkter

Jag är så glad över det enorma engagemang för kvinnors rättigheter som den gripande dokumentären om Josefin Nilsson har skapat. Josefins berättelse är en av tusen andra berättelser om trasiga kroppar, brutna revben och om kvinnor som har fått sina liv förstörda. Våldet mot kvinnor är vårt samhälles skamfläck. Maria Arnholm och jag skrev en artikel i Dagens Samhälle förra veckan om att våldet måste upphöra och att det ska vara förövaren – inte offret – som berövas sin frihet.

Engagemanget och ilskan som dokumentären om Josefin har skapat behövs. I onsdags presenterade Amnesty en rapport där de kommer med svidande kritik mot Sveriges sätt att hantera våldtäkter. Rapporten visar på stora brister i polisens arbete. Våldtäktsutredningar nedprioriteras, förhör med misstänkta gärningsmän dröjer och ibland hålls inga förhör överhuvudtaget. Detta leder till att många utredningar läggs ner och enligt BRÅ är det bara 7 % av alla anmälda våldtäktsärenden som leder till rättegång. Det är helt oacceptabelt! Den kroppsliga integriteten är okränkbar. Försvaret av kvinnors trygghet är helt självklar och själva grunden för kvinnors självbestämmande och möjlighet att förverkliga sina drömmar.

När jag läste på Queen´s University i Kanada så skrev jag en uppsats om våldtäkter. Det var otroligt jobbigt. När jag, på allvar, började prata om ämnet så berättade flera nära vänner att de hade blivit våldtagna. En hade blivit våldtagen av sin allra bästa killkompis, den man hon litade på allra mest. En annan hade, under flera års tid, blivit våldtagen och fysiskt och psykiskt misshandlad av sin fästman. När stressen till slut gjorde att hon tappade det mesta av sitt hår så flydde hon, både förhållandet och landet. En tredje blev våldtagen av en bekant på deras dejt. Plötsligt såg jag händelser och berättelser från tonårsåren i nytt ljus. Våldtäkt och våld kom nära. Obehagligt nära.

Jag skrev min uppsats om våldtäkt för 17 år sedan. Sedan dess har det hänt väldigt mycket. Och ändå inte. Lagstiftningen har skärpts och vi har äntligen fått en lagstiftning baserad på samtycke. Det är fantastiskt viktigt och jag är stolt över att jag är en av dem som var med och drev igenom frågan i mitt parti. Men samtidigt har det hänt alldeles för lite. Det är helt oacceptabelt att våldtäktsutredningar ständigt nedprioriteras och på sikt är det helt förödande för kvinnors tilltro till rättsväsende och polis. Rättsväsendet måste ha rätt resurser och rätt kunskap för att utreda sexualbrott. Men framförallt måste dessa, mycket allvarliga, brott mot kvinnor prioriteras. Våld och övergrepp mot kvinnor måste upphöra. Det räcker nu.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Till alla liberala kvinnor

Om tre veckor möts många av oss i Barkaby för Liberala Kvinnors landsmöte. Äntligen! Jag ser så fram emot alla viktiga feministiska samtal och är självklart glad och stolt över att vara valberedningens förslag till ny ordförande. Ett JÄTTESTORT TACK för allt stöd och alla fina ord. Det är så roligt och hedrande att ni är så många distrikt som har valt att nominera mig. Jag är också så glad över valberedningens förslag till ny styrelse. Vilket fantastiskt lag!

För dem av er som ännu inte känner mig vill jag gärna få presentera mig.

Jag är 39 år gammal, mamma till två barn och gift med Jeremiah. Under de senaste tjugo åren har jag arbetat för ökad jämställdhet på en rad olika sätt och i en rad olika organisationer. Som utbildare och projektledare, som styrelseledamot, som aktivist och som politiker. Idag sitter jag bl.a. i Fredrika Bremerförbundets styrelse och i GAPFs, Glöm aldrig Pela och Fadimes, styrelse. Som regionpolitiker i Stockholms läns landsting har mitt fokus varit att få igenom satsningar för jämställd vård, för en bättre förlossningsvård och för kvinnors hälsa för Stockholms två miljoner medborgare. Jag har även varit med och utvecklat Liberalernas integrationspolitik både i Stockholms stad och i Region Stockholm. Idag är jag ordförande i kulturnämnden i Region Stockholm och ordförande för en Långtidsutredning om framtidens hälso- och sjukvård. Men ingen arena är lika viktig för mig som Liberala Kvinnor.

Jag blev politiskt engagerad för att jag vill arbeta för att öka kvinnors frihet. För snart tio år sedan gick jag med i Liberala Kvinnor och några månader senare blev jag också medlem i Liberalerna. Jag har varit ordförande för Liberala Kvinnor i Stockholms län under fyra år och jag har suttit i centralstyrelsen. Jag är stolt över att ha varit med och drivit igenom frågor i Liberala Kvinnor och sedan i Liberalerna som samtycke i sexualbrottslagstiftningen, en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen och några år senare ett helt nytt förslag för föräldraförsäkringen, förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor, satsningar för intern jämställdhet och satsningar på kvinnors hälsa. Det här är frågor som jag brinner för och som jag vill fortsätta att arbeta med.

Alla i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter, och så lika möjligheter som möjligt, oavsett deras kön och oavsett var de eller deras föräldrar är födda. Det hedersrelaterade våld och förtryck som begränsar 200 000 barn, kvinnor och hbtqi-personer i Sverige idag måste upphöra. Att fortsätta det framgångsrika arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som Liberala Kvinnor har bedrivit de senaste åren blir en av den nya styrelsens främsta uppdrag.

Liberalerna tappade bort jämställdhetsfrågorna i valrörelsen. Jag vill att Liberala Kvinnor ska vara en effektiv feministisk blåslampa som ser till att det misstaget aldrig upprepas. Jag vill också att Liberala Kvinnor ska vara en tillgång för vårt parti i en orolig tid. En organisation som är med och leder svensk jämställdhetsdebatt och som hjälper Liberalerna att nå ut med liberal jämställdhetspolitik i breda frågor. Utöver de frågor som jag redan har nämnt så vill jag även nämna arbetet för ekonomisk jämställdhet och arbetet för att säkra alla kvinnors trygghet som extra angelägna.

Liberala Kvinnors distrikt och medlemmar gör feministiska stordåd varje dag. Jag vill att vi ska fortsätta att bli ännu starkare, och ännu fler. Jag har arbetat mycket med organisationsutveckling och medlemsutveckling och har bl.a varit organisationsutvecklare och medlemsstrateg för Liberalerna (då Folkpartiet). I den rollen såg jag tydligt hur förutsättningarna i våra olika länsförbund och kommunföreningar skiljer sig åt, och hur viktigt det är att vi med gemensamma krafter stöttar och underlättar för varandra. Jag har många idéer om hur vi tillsammans kan hjälpa distrikten att växa och få mer inflytande i sina länsförbund. En del är att hitta externa medel till Liberala Kvinnor och öka kanslistödet till distrikten med medlemshantering, stomartiklar och färdiga paket med medlemsaktiviteter. En annan är att se över kommunikationsvägarna mellan centralstyrelsen och distrikten. En tredje är mentorsskap.

De närmaste åren kommer på många sätt att vara en avgörande tid för jämställdheten i Sverige. Det är en tid när jag vill vara med och ta ansvar och göra skillnad. Jag kan inte tänka mig ett finare eller viktigare uppdrag än det som Liberala Kvinnors ordförande. Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor. Jag ser så fram emot att få träffa er i Barkaby den 2-3 mars. Nu är en tid när Liberala feminister behövs mer än på mycket länge. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

CeciliaElving

Lämna en kommentar

Under Föräldraförsäkringen, Feminism, Jämställdhet, Liberala Kvinnor, Liberalerna, Politik

Första inlägget i min nya roll som ordförande i kulturnämnden

Ordförande, ledamöter, åhörare

Det känns roligt och ärofyllt för mig att få inleda den viktiga kulturdebatten. I en tid när högerpopulister och extremister runt om i världen vill bygga murar mellan människor så behövs kulturen mer än någonsin för att öka förståelsen och bygga broar.

Det gör vi genom att stödja det rika kultur- och föreningslivet i Stockholmsregionen och genom att bidra till goda vårdmiljöer, genom kultur för barn och unga och genom att finansiera ett konserthus och en filharmonisk orkester i världsklass – och mycket annat.

Det här är en tid när det känns extra meningsfullt att vara nominerad som kulturnämndens ordförande.

För oss liberaler är kulturpolitikens viktigaste uppgift att stärka individen. I mötet med kvalitetskultur så växer man som människa. Bildningsresan är den vackraste och mest bestående resa en människa kan göra. Vissa talar om kultur som något perifert, som en lyx för överklassen. Inget kunde vara mer fel.

Min farmors mamma födde 18 barn. När min mormors man dog i tyfus var hon under mer än ett år tvungen att lämna bort sina barn. Mina mostrar, som precis förlorat sin pappa, blev separerade från sin mamma och även från varandra eftersom ingen av de fattiga grannarna i Småland klarade att ta hand om båda flickorna. Mina mor- och farföräldrars bildningsresa, med kulturens kraft och en stor portion hårt arbete, har lagt grunden för den klassresa som min familj har gjort. Mina föräldrar fick ett helt annat liv. Och de var båda de första i sina familjer att ges möjlighet till högre utbildning.

Jag nämner min familj för att deras berättelse också är berättelsen om Sverige och den fantastiska klassresa som Sverige har gjort. Från djup fattigdom till välstånd. Det är en berättelse om bildningsresor med hjälp av studiecirklar, folkskolor, strävsamhet och en stark bildningstradition. Ett gott liv – för såväl den enskilda individen som för samhället i stort – förutsätter tillgång till konst och kultur. Att säkra allas och framförallt barns och ungas tillgång till kultur har stor betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet och utveckling.

Den blågröna koalitionens budgetförslag prioriterar tydligt barn och unga. Det är viktigt. Liberal kulturpolitik står upp för varje barns frihet att växa. Och kompenserar för våra olika uppväxtvillkor. Jag vill att alla barn i Stockholmsregionen ska ha samma tillgång till bildning, konst och kultur som mina barn har. Bildningsresan är den vackraste och mest bestående resan av alla.

Jag yrkar bifall till den landstingsstyrelsens budgetförslag.

Under landstingets budgetfullmäktige den 11-12 december så valdes jag till ordförande i kulturnämnden. Det här talet var mitt första i den nya rollen.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized